توسعه آب و گاز ایران

مخازن ذخیره سازی نفت و گاز

مخازن ذخیره سازی نفت و گاز

مخازن ذخیره سازی نفت و گاز

مخازن ذخیره سازی نفت و گاز در تمام مراحل اصلی صنعت نفت و گاز یعنی استخراج ، تصفیه و پخش به کار می روند و به دلیل ماهیت اشتعال پذیر مواد در این صنعت ، طراح و اجرای این مخازن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
شرکت توسعه ی آب و گاز ایران تاکنون پروژه های متعددی از این نوع را به نحو احسن به اجرا و به بهره برداری رسانده است.