توسعه آب و گاز ایران

تاسیسات سرچاهی و خط لوله ی جریانی

تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله ی جریانی

تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله ی جریانی

سرچاه نفت یا wellhead به قسمتی از چاه نفت یا گاز اتلاق می گردد که امکاناتی برای نصب گیرنده های لوله های جداری را در فاز سخت چاه فراهم می کنند. تاسیسات سرچاهی مجموعه تجهیزاتی است که به منظور کنترل و بهره برداری از چاه ها بر روی آن ها یا در مجاورتشان نصب می گردد. مجموعه وسایلی که مستقیما بر روی خود چاه تعبیه می گردند تاج چاه یا X-Mas Tree نامیده می شوند که انواع مختلفی ذارند.طراحی و انتخاب این تاسیسات باید با توجه به نوع چاه ، فشار داخلی ، میزان گازهای اسیدی و کاربری آن ها انجام گردد و از این رو طراحی و اجرای این تجهیزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.