توسعه آب و گاز ایران

پروژه ی سیمکان

شرح و هدف پيمان : پروژه ی خط لوله ی سیمکان با هدف گازرسانی به روستاهای بخش سیمکان شهرستان جهرم در دو فاز اصلی اجرا می گردد : فاز يك: خط لوله انتقال گاز 8 اينچ سيمكان از حوالي كيلومتر 662+264 خط انتقال گاز 56 اينچ سراسري چهارم آغار و با فشار طراحي 1400 پوند بر اينچ مربع و طول 21624 متر ادامه مي يابد. خط انتقال مذكور از ايستگاه انشعاب و ارسال كننده توپك شروع و بعد از ايستگاه شي بين راهي هكان ادامه مي يابد و نهايتاً در كيلومتر 551+21 پايان مي يابد. فاز دو: خط لوله انتقال گاز 8 اينچ سيمكان از حوالي ايستگاه شير بين راهي هكان شروع در ايستگاه گيرنده توپك واقع در كيلومتر 850+25 خط انتقال مذكور پايان مي يابد.

پروژه ی خط انتقال گاز 8 اینچ سیمکان

پروژه ی خط انتقال گاز 8 اینچ سیمکان

شرح و هدف پيمان :
پروژه ی خط لوله ی سیمکان با هدف گازرسانی به روستاهای بخش سیمکان شهرستان جهرم در دو فاز اصلی اجرا می گردد :
فاز يك:
خط لوله انتقال گاز 8 اينچ سيمكان از حوالي كيلومتر 662+264 خط انتقال گاز 56 اينچ سراسري چهارم آغار و با فشار طراحي 1400 پوند بر اينچ مربع و طول 21624 متر ادامه مي يابد.
خط انتقال مذكور از ايستگاه انشعاب و ارسال كننده توپك شروع و بعد از ايستگاه شي بين راهي هكان ادامه مي يابد و نهايتاً در كيلومتر 551+21 پايان مي يابد.
فاز دو:
خط لوله انتقال گاز 8 اينچ سيمكان از حوالي ايستگاه شير بين راهي هكان شروع در ايستگاه گيرنده توپك واقع در كيلومتر 850+25 خط انتقال مذكور پايان مي يابد.

مختصات پروژه :

مختصات پروژه :

موضوع پیمان : پروژه : خط انتقال گاز "8 سیمکان فاز 1 و 2
نحوه ی اجرا : PC
موقعیت پروژه : استان فارس ، روستای سیمکان
کارفرما : مجری طرح خطوط انتقال گاز (شرکت مهندسی و توسعه ی گاز ایران)
مشاور : شرکت مرکز خدمات مدیریت صنایع
پیمانکار : شرکت توسعه ی آب و گاز ایران
شماره ی قرارداد : 790893