توسعه آب و گاز ایران

پروژه ی تعویض بخشی از خط لوله ی "56 کنگان-فراشبند

تعویض بخشی از خط لوله ی

تعویض بخشی از خط لوله ی "56 کنگان-فراشبند

تعویض بخشی از خط لوله ی "56 کنگان-فراشبند در دو قطعه اجرا می شود :
قطعه ی اول کنگان که حدود 39 کیلومتر می باشد از کیلومتر 24 خط لوله ی دوم سراسری آغاز و با یک انحراف مسیر به سمت خط لوپ سراسری ادامه می یابد که اکثر مسیر در سمت راست خط لوله لوپ سراسری موجود می باشد و در قسمت ابتدایی حدود 3 کیلومتر در مجاورت مسیر خط لوله ی دوم سراسری اجرا خواهد شد .کلیه ی کارهای لازم برای عملیات مسیرسازی (R.O.W) ، احداث راه های دسترسی ، تسطیح باند عملیات ساختمانی ، نصب کامل خط لوله ی انتقال گاز ، طراحی و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک ، انجام آزمایشات هیدرواستاتیک و رادیوگرافی و رفع عیوب راه اندازی توسط شرکت توسعه ی آب و گاز ایران در حال اجراست.