توسعه آب و گاز ایران

تاسیسات سرچاهی و خط لوله ی جریانی میدان نفتی آذر

تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله ی جریانی میدان نفتی آذر

تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله ی جریانی میدان نفتی آذر

شرح خلاصه پروژه :
قرارداد پروژه احداث تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان نفتی آذر در تاریخ 27/11/1392 مابین شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر به عنوان کارفرما و شرکت توسعه آب و گاز ایران به عنوان پیمانکار منعقد گردید.
محل اجرای پروژه در 20 کیلومتری شهر مهران، واقع در استان ایلام می باشد. پروژه شامل طراحی تفصیلی، تهیه مصالح و حمل کالا و تجهیزات و احداث تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی در دو مرحله تولید زود هنگام و تولید نهایی می باشد.
• مرحله تولید زودهنگام شامل چاه های:
P4(AZAR-004),P12 (AZAR-006), P11 (AZAR-005), P10 (AZAR-003), P5(AZAR-007), P9 (AZAR-009), P01 (AZAR-011) , P13 (AZAR-013)
• مرحله تولید نهایی شامل چاه های:
P6(AZAR-012), P7(AZAR-008), P3 (AZAR-002), P15(AZAR-010) ,P17 (New Well-A), P16(New Well-B),
P14( AZAR-014) , P8 (AZAR-015), P2, Delineation Well , and Water injection Well.
خلاصه فعالیتهای اجرایی شامل اجرای کلیه کارهای خط لوله، سیویل، سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی، برق، ابزار دقیق، مخابرات، حفاظت کاتدیک و ایمنی جهت خطوط لوله جریانی از محل چاه های فوق الذکر تا واحد بهره برداری و اتصال به چند رابطه ورودی و همچنین اجرای کابل فیبر نوری در امتداد خطوط لوله جریانی، پایه گذاری و اجرای کابل هوایی برق رسانی به تاسیسات سرچاهی یاد شده، تکمیل و ساخت تأسيسات زير بنايي شامل جاده های دسترسی به تأسیسات سرچاهی، محوطه های سر چاهي، گودال های سوزا و سایر عملیات اجرایی و ساختمانی مورد نیاز جهت استقرار دکل های حفاری و نصب تأسیسات سرچاهی، همکاری در نصب، تست و راه اندازی سیستمهای کنترل تاسیسات سرچاهی شامل RTU, (SCADA) ،WHCP ،HIPPS به همراه کانکس مربوطه و نیز آزمایش و راه اندازی تحت مدیریت دستگاه نظارت می باشد.