توسعه آب و گاز ایران

ماهان-بم 1

اجرای خط لوله ی انتقال گاز

اجرای خط لوله ی انتقال گاز "16 ماهان-بم 1

شرح مختصر پروژه و مشخصات آن
خط انتقال گاز 16 اینچ ماهان – بم (قطعه اول)
که در امتداد خط اتنقال گاز 16 اینچ کرمان – ماهان از ( C.G.S ماهان ) آغاز و بطول حدود 80 کیلومتر لوله بقطر 16 اینچ تا پس از انشعاب شهر گلبافت ادامه می یابد.

• خط لوله
قطر خط لوله اصلی 16 اینچ و فولاد آن از نوع API 5L X 52 و بطول در حدود 80000 متر و با ضخامتهای 0.250، 0.312، 0.375 اینچ میباشد.

شرح كارها

 وظایف پیمانکار شامل کلیه کارهای لازم برای نصب کامل خط لوله انتقال گاز ، آزمایش و راه اندازی و رفع عیوب آن میباشد که شامل موارد ذیل میباشد:

- تامین کلیه ماشین آلات ساختمانی و تجهیزات و ابزار لازم برای احداث خط لوله و همچنین تامین مواد مصرفی ، اجناس و مصالح به استثنای اجناس و مصالحی که تامین آن با توجه با اسناد پیمان به عهده کارفرما گذاشته شده است.
- تحویل و حمل کلیه اجناس و مصالحی که تامین آنها به عهده کارفرماست به انبارهایی که در کارگاهها و در طول مسیر خط لوله ، پیمانکار ایجاد مینماید.
- پیاده و احیاء نمودن مسیر خط لوله.
- احداث راههای دسترسی.
- احداث حریم عملیات ساختمانی.
- تسطیح و هموار نمودن و آماده نمودن باند عملیات ساختمانی.
- احداث و نصب کامل خط لوله و تاسیسات وابسته و همچنین سیستم حفاظت کاتدی.
- جوشکاری لوله و اتصالات مربوطه بر اساس استاندارد API 1104 و روش جوشکاری که توسط پیمانکار ارائه و توسط کارفرما تایید می گردد.
- رفع نواقص در دوره نگهداری.
- تهیه گزارشات ادواری و اسناد و سوابق و نقشه ها برای کارهای اجراء شده.
- انجام آزمایشات مورد نیاز و راه اندازی.