توسعه آب و گاز ایران

ماهان - بم 2

اجرای خط لوله ی انتقال گاز

اجرای خط لوله ی انتقال گاز "16 ماهان-بم 2

موضوع پیمان احداث 37.5 کیلومتر از خط انتقال گاز 16 اینچ ماهان-بم است که از کیلومتر 128 همین خط آغاز و تا ایستگاه C.G.S شهر بم (165 کیلومتر) ادامه می یابد.
اجرای کامل این پروژه شامل نصب کامل خط لوله ی انتقال گاز ، آزمایش و راه اندازی و رفع عیوب احتمالی آن را عهده دار می باشد.