• تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان مشترک نفتی آذر
  • تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان مشترک نفتی آذر